Informacje ogólne Program i zgłoszenie
Bilans roczny oraz przewidywane zmiany w podatkach w 2019 roku.
Termin: 3-5 grudnia
Miejsce: Krynica Zdrój
Hotel:Saol
Koszt: 1890 PLN plus 23 % VAT

W cenę wliczono:

- udział w zajęciach,
- materiały szkoleniowe,
- pełne wyżywienie,
- 3 noclegi w pokojach 2- osobowych z łazienką i TV,
- całodzienny studyjny wyjazd do Pragi
- ew.indywidualne konsultacje

Część pierwsza.

1.Inwentaryzacja w świetle zmian wynikających ze stanowiska
Ministra Finansów w sprawie inwentaryzacji zapasów oraz Krajowego
Standardu Rachunkowości nr 11,
2.Zasady sporządzania sprawozdania finansowego – uproszczenia dla
firm mikro i małych,
3.Prezentacja w sprawozdaniu finansowym,
4.Ostrożna wycena,
5.Zmiany w podatku dochodowym:
- ustalenie i opodatkowanie dochodu z zysków kapitałowych,
- potrącenie kosztów finansowanie dłużnego,
- usługi niematerialne jako koszty uzyskania przychodów,
- podział spółki kapitałowej,
- podatek od przychodów z budynków,
- podatkowe skutki ustawy o wspieraniu nowych inwestycji,
- nowa klasyfikacja środków trwałych i zmiany w amortyzacji
podatkowej,
- jednorazowa amortyzacja fabrycznie nowych środków trwałych,
- straty ze sprzedaży wierzytelności,
- ulga na działalność badawczo-rozwojową,
- opodatkowanie programów motywacyjnych.
6.Zmiany w VAT:
- mechanizm podzielnej płatności w podatku VAT,
- należyta staranność w VAT,
7.Pozostałe zmiany w CIT i PIT,
8.Świadczenia i koszty pracownicze.

Część druga.

1.Składniki sprawozdania finansowego w zależności od wielkości
podmiotu gospodarczego,
2.Spójność zasad (polityki) rachunkowości ze sporządzonym
sprawozdaniem finansowym,
3.Inwentaryzacja aktywów i pasywów z uwzględnieniem zmian,
4.Wycena składników aktywów i pasywów na dzień bilansowy,
możliwość zastosowania uproszczeń w zależności od wielkości
podmiotu gospodarczego,
5.Prezentacja poszczególnych pozycji w bilansie i rachunku zysków
i strat dla jednostek mikro, małych i pozostałych,
6.Utrata wartości składników majątkowych,
7.Podatek odroczony w sprawozdaniu finansowym,
8.Zapewnienie kompletności przychodów i kosztów przy sporządzeniu
sprawozdania finansowego,
9.Informacja dodatkowa z uwzględnieniem wprowadzonych zmian w ustawie
o rachunkowości,
10.Zatwierdzenie sprawozdania finansowego,
11.Udostępnienie , złożenie i ogłoszenie rocznych sprawozdań finansowych,
12.Zdarzenia po dacie bilansu i ich wpływ na sprawozdanie finansowe,
13.Zapewnienie porównywalności danych w sprawozdaniu finansowym,
14.Sprawozdanie z działalności w świetle wprowadzonych zmian,
15.Rachunek przepływów pieniężnych – jego spójność z księgami
rachunkowymi i sprawozdaniem finansowym
16. Metodologia sporządzania i zatwierdzania bilansu.
16.1. Zasady sporządzania sprawozdania finansowego – uproszczenia dla
firm mikro i małych,
16.2. Wycena składników aktywów i pasywów na dzień bilansowy
16.3. Składniki sprawozdania finansowego
16.4. Prezentacja w sprawozdaniu finansowym,
pobierz kartę zgłoszenia
karta_zgloszenia
zgłoszenie elektroniczne