Informacje ogólneProgram i zgłoszenie
Zmiany w podatkach i środkach trwałych w 2020 roku
Termin: 16 - 28 października 2020 r.
Miejsce: Krynica Zdrój
Hotel: Saol

Koszt: 2050 PLN plus 23 % VAT

W cenę wliczono:

- udział w zajęciach,
- materiały szkoleniowe,
- pełne wyżywienie,
- 3 noclegi w pokojach 2- osobowych z łazienką i TV,
- ew.indywidualne konsultacje
I. VAT w drugim półroczu 2020 - program

Zmiany od 1 stycznia 2020 r.
Zmiany od lipca 2020 r.
1. Nowa matryca stawek podatkowych
2. Wdrożenie dyrektywy unijnej dotyczącej magazynu konsygnacyjnego
3. Zmiany w miejscu opodatkowania dostaw łańcuchowych
4. Zmiany w zakresie dokumentacji wymaganej dla zastosowania stawki 0% w WDT
Zmiany od października 2020 r.

5. Nowa ewidencja VAT i nowe JPK_VAT
6. Omówienie zasad nowej ewidencji VAT i nowego JPK VAT (zasady prowadzenia, formy, korekty)
7. Sankcje za wadliwe prowadzenie nowego JPK VAT
8. Nowe zasady ujmowania faktur wystawionych do paragonów
Projektowane zmiany w podatku VAT (tzw. VAT SLIM)
- zmiany w zakresie korekty podatku VAT, w tym potwierdzania odbioru faktury korygującej
- zmiany w zakresie kursów walut obcych do przeliczania kwot na potrzeby podatku VAT
- zmiany w zakresie obowiązkowej podzielonej płatności
- zmiany w zakresie zwolnienia podmiotowego
- zmiany w zakresie zwrotu VAT podróżnym

II. CIT I PIT 2020 - PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH
1. Zapłata za faktury na inny rachunek - Biała księga
2. Zapłata za faktury z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności
3. Złe długi - zaliczanie do przychodów należnych wierzytelności
4. Zwiększanie podstawy opodatkowania o wartość wierzytelności
5. Mały podatnik - limit kwotowy 2020
6. CIT - koszty uzyskania przychodu (kapitał zapasowy lub rezerwowy)
7. PIT - Obniżenie stawki podatku dochodowego od osób fizycznych
8. Koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy
9. PIT dla młodych
10. Indywidualny rachunek podatkowy (mikrorachunek)
11. CIT - pobór podatku u źródła
12. Przegląd zmian podatkowych w zakresie CIT i PIT
III. Środki trwałe w 2020 roku.
1.Wymagane unormowania do polityki w zakresie rachunkowości,
2.Elementy wpływające na ustalenie wartości początkowej,
3.Zasady naliczania amortyzacji w świetle ustawy o rachunkowości
oraz przepisów podatkowych oraz KSR nr 11,
4.Adaptacja, ulepszenie, rozbudowa i remont środków trwałych,
5.Odłączenie części składowej i peryferyjnej,
6.Zamiana środków trwałych,
7.Wniesienie aportem środków trwałych,
8.Realizacja projektów inwestycyjnych ze środków Unii Europejskiej
– wymagane procedury kontrolne oraz aspekt podatkowy,
9.Użytkowanie środków trwałych na podstawie umów najmu, darowizny i leasingu,
10.Środki trwałe użytkowane sezonowo,
11.Koszty zewnętrznego finansowania aktywów trwałych,
12.Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży,
13.Ustalenie wartości użytkowej.
14.Obiekt inwentarzowy oraz obiekty zbiorcze.
15.Rozliczenia kosztów obsługi zobowiązania finansowego kilka obiektów.
16.Kompletność i zdatność do użytkowania ( wyposażenie w części).
17.Liniowe obiekty budowlane,
18.Procedury kontroli wewnętrznej w zakresie środków trwałych – przykład opisu procesu kontroli.
19.Inwentaryzacja i metodologia jej przeprowadzenia i rozlicze
pobierz kartę zgłoszenia
karta_zgloszenia
zgłoszenie elektroniczne