Informacje ogólne Program i zgłoszenie
Prawo Pracy i dokumentacja kadrowa
Termin: 29 - 31 maja
Miejsce: Zakopane
Hotel:Pensjonat "Sośnica" ( basen, kawiarnia, 5 minut od Krupówek)
Koszt: 1850 PLN plus 23 % VAT

W cenę wliczono:

- udział w zajęciach,
- materiały szkoleniowe,
- pełne wyżywienie,
- 3 noclegi w pokojach 2- osobowych z łazienką i TV,
- ew.indywidualne konsultacjeCzęść pierwsza.
I. Prawo pracy w 2019 roku.
1. Zagadnienia ogólne
2. Wewnętrzne źródła prawa pracy
3. Nawiązanie stosunku pracy
4. Podstawowa dokumentacja pracownicza - Teczka Akt Osobowych
5. Zmiana warunków umowy o pracę
6. Urlopy pracownicze i zwolnienia od pracy
7. Czas pracy
8. Obowiązki pracodawcy i pracownika
9. Odpowiedzialność materialna pracowników
10. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem
11. Rozwiązywanie stosunku pracy
12. Świadectwo pracy

II. Zmiany w zasadach prowadzenia i przechowywania akt osobowych
w 2019 roku.
1. Okresy przechowywania akt - 10 i 50 lat,
2. Zasady wydawania akt papierowych pracownikom
3. Zmiany wynikające z projektu nowego rozporządzenia o aktach osobowych
a/ Zmiany formy prowadzenia akt osobowych
b/ Akta pracownicze po zmianach.
4. Nowe zasady tworzenia dokumentacji dotyczącej czasu pracy
5. Zasady prowadzenia dokumentacji elektroniczniej

1.Inwentaryzacja w świetle zmian wynikających ze stanowiska
Ministra Finansów w sprawie inwentaryzacji zapasów oraz Krajowego
Standardu Rachunkowości nr 11,
2.Zasady sporządzania sprawozdania finansowego – uproszczenia dla
firm mikro i małych,
3.Prezentacja w sprawozdaniu finansowym,
4.Ostrożna wycena,
5.Zmiany w podatku dochodowym:
- ustalenie i opodatkowanie dochodu z zysków kapitałowych,
- potrącenie kosztów finansowanie dłużnego,
- usługi niematerialne jako koszty uzyskania przychodów,
- podział spółki kapitałowej,
- podatek od przychodów z budynków,
- podatkowe skutki ustawy o wspieraniu nowych inwestycji,
- nowa klasyfikacja środków trwałych i zmiany w amortyzacji
podatkowej,
- jednorazowa amortyzacja fabrycznie nowych środków trwałych,
- straty ze sprzedaży wierzytelności,
- ulga na działalność badawczo-rozwojową,
- opodatkowanie programów motywacyjnych.
6.Zmiany w VAT:
- mechanizm podzielnej płatności w podatku VAT,
- należyta staranność w VAT,
7.Pozostałe zmiany w CIT i PIT,
8.Świadczenia i koszty pracownicze.

Część druga.

1.Składniki sprawozdania finansowego w zależności od wielkości
podmiotu gospodarczego,
2.Spójność zasad (polityki) rachunkowości ze sporządzonym
sprawozdaniem finansowym,
3.Inwentaryzacja aktywów i pasywów z uwzględnieniem zmian,
4.Wycena składników aktywów i pasywów na dzień bilansowy,
możliwość zastosowania uproszczeń w zależności od wielkości
podmiotu gospodarczego,
5.Prezentacja poszczególnych pozycji w bilansie i rachunku zysków
i strat dla jednostek mikro, małych i pozostałych,
6.Utrata wartości składników majątkowych,
7.Podatek odroczony w sprawozdaniu finansowym,
8.Zapewnienie kompletności przychodów i kosztów przy sporządzeniu
sprawozdania finansowego,
9.Informacja dodatkowa z uwzględnieniem wprowadzonych zmian w ustawie
o rachunkowości,
10.Zatwierdzenie sprawozdania finansowego,
11.Udostępnienie , złożenie i ogłoszenie rocznych sprawozdań finansowych,
12.Zdarzenia po dacie bilansu i ich wpływ na sprawozdanie finansowe,
13.Zapewnienie porównywalności danych w sprawozdaniu finansowym,
14.Sprawozdanie z działalności w świetle wprowadzonych zmian,
15.Rachunek przepływów pieniężnych – jego spójność z księgami
rachunkowymi i sprawozdaniem finansowym
16. Metodologia sporządzania i zatwierdzania bilansu.
16.1. Zasady sporządzania sprawozdania finansowego – uproszczenia dla
firm mikro i małych,
16.2. Wycena składników aktywów i pasywów na dzień bilansowy
16.3. Składniki sprawozdania finansowego
16.4. Prezentacja w sprawozdaniu finansowym,
pobierz kartę zgłoszenia
karta_zgloszenia
zgłoszenie elektroniczne