Informacje ogólne Program i zgłoszenie
Prawo Pracy i PPK w 2020 roku.
Termin : 9 - 11 marca 2020 r.
Miejsce: Jelenia Góra
Hotel:Mercure
Koszt: 2050 PLN plus 23 % VAT

W cenę wliczono:
- udział w zajęciach,
- materiały szkoleniowe,
- pełne wyżywienie,
- 3 noclegi w pokojach 2- osobowych z łazienką i tv,
- ew.indywidualne konsultacje
I. Prawo Pracy w 2020 roku
1. Zagadnienia ogólne
2. Wewnętrzne źródła prawa pracy
3. Nawiązanie stosunku pracy
4. Podstawowa dokumentacja pracownicza - Teczka Akt Osobowych
5. Zmiana warunków umowy o pracę
6. Urlopy pracownicze i zwolnienia od pracy
7. Obowiązki pracodawcy i pracownika
8. Odpowiedzialność materialna pracowników
9. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem
10. Rozwiązywanie stosunku pracy
11. Świadectwo pracy

Powszechny czas pracy
1. Zagadnienia podstawowe
- pojęcie czasu pracy
- definicje doby i tygodnia pracowniczego
- obliczanie wymiaru czasu pracy
2. Okresy odpoczynku
- ustalanie wymaganego okresu odpoczynku dobowego i tygodniowego,
- skracanie i równoważenie odpoczynku dobowego i tygodniowego,
3. Systemy i rozkłady czasu pracy
4. Ruchomy czas pracy
5. Ewidencja czasu pracy
5. Godziny nadliczbowe i ich rozliczanie
6. Praca w niedzielę i święta

Zmiany w zasadach prowadzenia i przechowywania akt osobowych
w 2019 roku.
1. Okresy przechowywania akt - 10 i 50 lat,
2. Zasady wydawania akt papierowych pracownikom
3. Zmiany wynikające z projektu nowego rozporządzenia o aktach osobowych
a/ Zmiany formy prowadzenia akt osobowych
b/ Akta pracownicze po zmianach.
4. Nowe zasady tworzenia dokumentacji dotyczącej czasu pracy
5. Zasady prowadzenia dokumentacji elektroniczniej

II. Pracownicze Plany Kapitałowe ( PPK ) w 2020 roku.

1. PPK - nowy system oszczędzania
2. Wejście w życie PPK
- Obowiązek wprowadzenia PPK u poszczególnych pracodawców
- Procedura i terminy tworzenia PPK
3. Pracownicy podlegający pod PPK
- Przystępowanie do PPK
- Dobrowolny charakter PPK
- Zasady rezygnacji z PPK
- Wystąpienie z PPK
4. Wpłaty na PPK
- Podstawa składek
- Przychody a podstawa składek na PPK
- Wpłaty finansowane przez pracownika
- Wpłaty finansowane przez pracodawcę
- Wpłaty finansowane przez Skarb Państwa (wpłata powitalna i dopłaty roczne)
5. Dysponowanie środkami
- Zmiana pracodawcy
- Rozwód lub unieważnienia małżeństwa
- Śmierci uczestnika
- Rozporządzanie środkami
- Wypłata środków
- Zwrot środków na wniosek uczestnika
6. Obsługa PPK
7. Podatkowe skutki PPK
- Składki finansowane przez zatrudnionego
- Składki finansowane przez podmiot zatrudniający
- Zwolnienia podatkowe związane z PPK
pobierz kartę zgłoszenia
karta_zgloszenia
zgłoszenie elektroniczne