Informacje ogólne Program i zgłoszenie
Prawo Pracy i czas pracy
Termin : 27-29 maja
Miejsce: Krynica Zdrój
Pensjonat: Saol
Koszt: 1850 PLN plus 23 % VAT

W cenę wliczono:
- udział w zajęciach,
- materiały szkoleniowe,
- pełne wyżywienie,
- 3 noclegi w pokojach 2- osobowych z łazienką i TV,
- ew.indywidualne konsultacje
I. Prawo pracy w 2019 roku.
1. Zagadnienia ogólne
2. Wewnętrzne źródła prawa pracy
3. Nawiązanie stosunku pracy
4. Podstawowa dokumentacja pracownicza - Teczka Akt Osobowych
5. Zmiana warunków umowy o pracę
6. Urlopy pracownicze i zwolnienia od pracy
7. Czas pracy
8. Obowiązki pracodawcy i pracownika
9. Odpowiedzialność materialna pracowników
10. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem
11. Rozwiązywanie stosunku pracy
12. Świadectwo pracy
II. Zmiany w zasadach prowadzenia i przechowywania akt osobowych
w 2019 roku.

1. Okresy przechowywania akt - 10 i 50 lat,
2. Zasady wydawania akt papierowych pracownikom
3. Zmiany wynikające z projektu nowego rozporządzenia o aktach osobowych
a/ Zmiany formy prowadzenia akt osobowych
b/ Akta pracownicze po zmianach.
4. Nowe zasady tworzenia dokumentacji dotyczącej czasu pracy
5. Zasady prowadzenia dokumentacji elektroniczniej
III. Powszechny czas pracy
1. Zagadnienia podstawowe
- pojęcie czasu pracy
- definicje doby i tygodnia pracowniczego
- obliczanie wymiaru czasu pracy
2. Okresy odpoczynku
- ustalanie wymaganego okresu odpoczynku dobowego i tygodniowego,
- skracanie i równoważenie odpoczynku dobowego i tygodniowego,
3. Systemy i rozkłady czasu pracy
4. Ruchomy czas pracy
- ruchome rozkłady czasu pracy,
- przedłużanie okresów rozliczeniowych
5. Ewidencja czasu pracy
6. Godziny nadliczbowe i ich rozliczanie
- przesłanki pracy w godzinach nadliczbowych
- ograniczenia pracy nadliczbowej,
- godziny nadliczbowe jako konsekwencja naruszenia doby pracowniczej
- rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych
7. Praca w niedzielę i święta
8. Czas pracy pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy oraz kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych
9. Konsekwencje naruszenia norm dotyczących czasu pracy dla organizacji i osób odpowiedzialnych
pobierz kartę zgłoszenia
karta_zgloszenia
zgłoszenie elektroniczne