Informacje ogólne Program i zgłoszenie
Zmiany w podatkach i środkach trwałych w 2019 r.

Termin:4-6 lutego
Miejsce:Zakopane / Poprad (Słowacja)
Hotel:Satel
Koszt: 1890 PLN plus 23 % VAT

W cenę wliczono:

- udział w zajęciach,
- materiały szkoleniowe,
- pełne wyżywienie,
- 3 noclegi w pokojach 2- osobowych z łazienką i TV,
- transfer Zakopane – Poprad - Zakopane
- ew.indywidualne konsultacje
Zbiórka w pensjonacie Sośnica w Zakopanem.
I. Podatki dochodowe
- zmiany w zakresie poboru podatku u źródła, umożliwienie posługiwania się kopiami certyfikatów rezydencji;
- opodatkowanie wirtualnych walut;
- ulga na złe długi w podatku dochodowym;
- ograniczenie obowiązków o charakterze informacyjnym w CIT - m. in. w zakresie różnic kursowych oraz zaliczek uproszczonych;
- wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów wydatków, których płatność na rzecz czynnego podatnika VAT została zrealizowana na niezgłoszony w wykazie podatników VAT czynnych rachunek bankowy;
- zmiana zakresu ustalenia podstawy opodatkowania w podatku od nieruchomości komercyjnych;
- nowe zasady rozliczania kosztów związanych z użytkowaniem samochodowym:
- ograniczenia w kosztach dotyczące amortyzacji i pozostałych kosztów,
- preferencyjne opodatkowanie dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej
- opodatkowanie niezrealizowanych zysków w przypadku przeniesienia składników majątku, rezydencji podatkowej lub stałego zakładu poza terytorium RP (tzw. exittax)
- exittax a zasady unikania podwójnego opodatkowania;
- zdarzenia powodujące powstanie obowiązku zapłaty exittax;
II.Zmiany w podatku VAT na 2019 r.
- obowiązek umieszczania numeru NIP na paragonie,
- konsekwencje wystawienia faktury do paragonu bez numeru NIP,
- konsekwencje ujęcia faktury bez numeru NIP w ewidencji VAT,
- przypadki, w których ustalane jest dodatkowe zobowiązanie podatkowe w VAT,
- nowa „stawka” dodatkowego zobowiązania podatkowego w VAT,
- nowe podmioty wyłączone z zakresu zwolnienia podmiotowego,
- zmiany w przepisach dotyczących rejestracji, wykreślania i przywracania rejestracji jako podatnik VAT czynny,
- deklaracje VAT a JPK w 2019 r.
III. Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne w 2019 roku.
1. Nowe definicje w zakresie środków trwałych,
2. Warunki uznania składnika majątku za środek trwały:
- specyfikacja warunków, których spełnienie pozwala uznać składnik majątku za
środek trwały,
- postać środka trwałego,
- okres ekonomicznej użyteczności,
- kompletność i zdatność do użytkowania,
- przeznaczenie na własne potrzeby jednostki,
- wartość istotna (dolna granica wartości) środka trwałego.
3. Zasady tworzenia obiektów inwentarzowych:
- ogólne zasady tworzenia obiektów inwentarzowych,
- szczególne kryteria tworzenia obiektów sieciowych środków trwałych,
4. Wartość początkowa środka trwałego,
5. Ustalanie ceny nabycia lub jej odpowiednika na potrzeby wyceny początkowej
środka trwałego,
6. Ustalenie kosztu wytworzenia na potrzeby wyceny wartości początkowej
środka trwałego,
7. Koszty i przychody finansowania wewnętrznego,
8. Nakłady ponoszone w okresie użytkowania środka trwałego (ulepszenia,
nakłady na bieżącą eksploatację),
9. Amortyzacja środka trwałego (metody, stawki, sezonowość odpisy amortyzacyjne
zbiorcze),
10. Zaprzestanie ujmowania środka trwałego (sprzedaż, likwidacja, odłączenie,
przekwalifikowanie, wymiana),
11. Dokumentacja obrotu w zakresie środków trwałych,
12. Specyfikacja inwentaryzacji,
13. Prezentacja i ujawnienie informacji na temat środków trwałych.
pobierz kartę zgłoszenia
karta_zgloszenia
zgłoszenie elektroniczne