Informacje ogólne   Program i zgłoszenie
Temat: Nowa ustawa Prawo Zamówień Publicznych.

Termin: 28 - 29 maja 2020 r.
Miejsce: online
Koszt: 699 PLN plus 23 % VAT

Cena obejmuje:

- uczestnictwo w szkoleniu
- materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (prezentacje PPT, pliki PDF, DOC, Excel)
- certyfikat ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej (PDF)
- 12 godz. lekcyjnych szkolenia
- szkolenie w czasie rzeczywistym
- bezpośredni kontakt z wykładowcą- wizualny, dźwiękowy, korespondencyjny (czat)
- możliwość uczestnictwa za pośrednictwem komputera, laptopa, smartfonu
- zadawanie pytań w czasie rzeczywistym
Płatność prosimy zrealizować przed szkoleniem, po otrzymaniu potwierdzenia i faktury.

Harmongram ( każdy dzień ):

8.30-9.00 rejestracja oraz logowanie do systemu
9.00-10.30 szkolenie
10.30-11.00 przerwa
11.00-12.30 szkolenie
12.30-13.00 przerwa
13.00-14.30 szkolenie

Wymagania:

- posiadanie komputera, laptopa lub smartfonu z głośnikiem i mikrofonem(jeżeli chcesz zadawać pytania głosowo)
- dostęp do internetu, przeglądarka Mozilla Firefox, Opera lub Google Chrome
- celem uzyskania jak nalepszej jakości prosimy zaktualizować przeglądarki do najnowszych wersji

Program.

Dzień 1
1. Organizacja działu zamówień publicznych.
• Odpowiedzialność kierownika zamawiającego,
• Kompetencje i zadania komisji przetargowej,
• Zespół – zadania i kompetencje
• Zasady tworzenia regulaminów.

2. Podmiotowy i przedmiotowy zakres ustawy Prawo zamówień publicznych.
• Nowe pojęcia w ustawie Pzp,
• Obowiązek stosowania ustawy,
• Wyłączenia stosowania ustawy.

3. Zasady udzielania zamówień
• Omówienie zasad udzielania zamówień,
• Forma elektroniczna jako narzędzie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia.

4. Przygotowanie postępowania
• Nowe zasady przygotowywania opisu przedmiotu zamówienia,
• Najczęstsze błędy zamawiającego przy opisywaniu przedmiotu zamówienia,
• Zasady szacowania wartości zamówienia,

5. Formułowanie warunków udziału w postępowaniu oraz opisu sposobu spełniania tych warunków.
• Zasady formułowania warunków udziału w postępowaniu,
• Warunki udziału w postępowaniu - przykłady,
• Obowiązki Wykonawcy wynikające z polegania na zasobach podmiotów trzecich.

6. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – dokument do weryfikacji Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego.

7. Kryteria oceny ofert
• Nowe kryteria oceny ofert,
• Dobór odpowiednich proporcji wagi kryteriów.
• Prawidłowe formułowanie kryteriów oceny ofert,
• Uprawnienia wykonawców do weryfikacji kryteriów

Dzień 2

1. Tryby konkurencyjne udzielania zamówień publicznych
• Przesłanki stosowania,
• Terminy w przetargu nieograniczonym i ograniczonym

2. Przebieg postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
• Procedura odwrócona,
• Procedura klasyczna,
• Publikacja ogłoszeń – główne zasady,
• Zmiana treści ogłoszenia,
• Badanie i ocena ofert w postępowaniu,
• Rażąco niska cena,
• Odrzucenie oferty i wykluczenia wykonawców.

4. Omówienie najważniejszych trybów niekonkurencyjnych
• Przesłanki stosowania,
• Obowiązki uczestników postępowania przy zastosowaniu trybów niekonkurencyjnych,
• Przykłady przesłanek zastosowania trybu niekonkurencyjnego,

5. Umowy w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego
• Nowe zasady dokonywania zmian umowy,
• Wzory zapisów umownych,
• Uprawnienia wykonawców w zakresie kreowania treści umowy .

6. Środki ochrony prawnej w nowej ustawie Pzp
• Przesłanki złożenia odwołania,
• Procedura przed Krajową Izbą Odwoławczą,
• Skarga do sądu.
• Pozasądowe formy rozpatrywania sporów.
pobierz kartę zgłoszenia
karta_zgloszenia
zgłoszenie elektroniczne