Informacje ogólne   Program i zgłoszenie
Temat: Prawo Pracy 2020 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia.

Termin: 22 czerwca 2020 r.
Miejsce: online
Koszt: 349 PLN plus 23 % VAT

Cena obejmuje:

- uczestnictwo w szkoleniu
- materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (prezentacje PPT, pliki PDF, DOC, Excel)
- certyfikat ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej (PDF)

Płatność prosimy zrealizować przed szkoleniem, po otrzymaniu potwierdzenia i faktury.

Harmongram:

8.30-9.00 rejestracja oraz logowanie do systemu
9.00-10.30 szkolenie
10.30-11.00 przerwa
11.00-12.30 szkolenie
12.30-13.00 przerwa
13.00-14.30 szkolenie

Zapewniamy:

- 6 godz. lekcyjnych szkolenia
- szkolenie w czasie rzeczywistym
- bezpośredni kontakt z wykładowcą- wizualny, dźwiękowy, korespondencyjny (czat)
- możliwość uczestnictwa za pośrednictwem komputera, laptopa, smartfonu
- współdzielenie video, umożliwiaijące interakcję z ekspertem oraz innymi uczestnikami szkolenia
- zadawanie pytań w czasie rzeczywistym

Wymagania:

- posiadanie komputera, laptopa lub smartfonu z głośnikiem i mikrofonem(jeżeli chcesz zadawać pytania głosowo)
- dostęp do internetu, przeglądarka Mozilla Firefox, Opera lub Google Chrome
- celem uzyskania jak nalepszej jakości prosimy zaktualizować przeglądarki do najnowszych wersji

Program.

I dzień.
1. Rekrutacja.
- sposób wyboru rodzaju umowy
- ogólny zarys umów cywilnych i umów o pracę
- obowiązki podmiotu gospodarczego
- wpływ RODO na wymogi Kodeksu pracy i przepisów wykonawczych
2. Dokumenty wymagane przy zatrudnieniu
- kwestionariusze osobowe
- dokumenty z poprzednich miejsc pracy
- uprawnienia i kwalifikacje
- orzeczenie lekarskie – skierowanie
- sporządzenie umowy o pracę
- klauzula RODO
3. Źródła prawa pracy w tym kodeks pracy.
- ogólny zarys przepisów dotyczących pracowników
- stosunek pracy
- rodzaje umów
- zasady zawierania
- różne formy umów o pracę
4. Akta osobowe
- przepisy obowiązujące
- informacja z art. 29 kodeksu pracy
- obwieszczenie lub regulamin pracy
- oświadczenie wynikające z przepisów prawa pracy
- zmiany przepisów
- nowe zasady obowiązujące od 2019 r.
- elektronizacja dokumentacji
- nowe obowiązki pracodawcy
- przechowywanie dokumentacji pracowników
- formy przechowywania dokumentacji 10 lub 50 lat
- dokumentacja do ZUS
- wymagania RODO
5. Regulaminy
- regulamin pracy
- regulamin wynagradzania
- regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
- inne
6. Umowy
- inne umowy związane ze stosunkiem pracy
- umowa o zakazie konkurencji
- umowa o odpowiedzialności materialnej
7. Zmiany w przepisach prawa pracy w roku 2018 i 2019
- zmiany w kodeksie pracy i przepisach wykonawczych
8. Ćwiczenia

II dzień.
1. Rodzaje umów cywilnych
2. Kodeks cywilny
3. Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu
4. Ordynacja podatkowa
5. Umowa zlecenie
- zawieranie umów
- cechy charakterystyczne
- różnice pomiędzy umową cywilną a umową o pracę
6. Umowa o świadczenie usług
- kontrakty
- zasady zwierania
7. Umowa o dzieło.
- cechy charakterystyczne umów
- kiedy 20 % a kiedy 50 % koszów uzyskania przychodu
- zasady zawierania
8. Wynagrodzenie na podstawie umów cywilnych
- minimalne wynagrodzenie godzinowe
- zasady wypłacania wynagrodzenia
- odstępstwa od minimalnego wynagrodzenia godzinowego
9. Orzecznictwo SN.
10. Nowe przepisy:
- działalność gospodarcza bez wpisu do CEIDG
- wymogi i regulacje formalne
- konsekwencje
11. Zleceniodawca i zleceniobiorca – obowiązki stron
12. Czas zlecenia a umowa o pracę w aspekcie umów zlecenie – ryzyko procesowe
13. Ewidencja czasu zlecenia - usługi
- umowa cywilnoprawna a umowa o pracę różnice i cechy wspólne
- jak określić warunki czasu zlecenia w umowach cywilnoprawnych
- jak dokumentować czas zlecenia lub usługi
- konsekwencje wynikające z braku dokumentacji
- wykroczenia wynikające z przepisów
14. Wynagrodzenia.
- 17 PLN w 2020 r. na godzinę czy zawsze ?
- zasady płatności za realizację zobowiązań wynikających z umów cywilnych
15. Przykłady złych umów i dobrych praktycznych rozwiązań
16. Ćwiczenia

III dzień.
1. Wynagrodzenie za pracę i zagadnienia czasu pracy – ogólny zarys wymogów prawnych
2. Umowa o pracę – aspekt wynagrodzenia za pracę
3. Regulamin pracy – zasady wypłaty wynagrodzenia
4. Regulamin wynagradzania – informacje o wynagrodzeniu
5. Układ Zbiorowy Pracy – ujęcie wynagrodzeń i funkcja zz
6. Inne regulacje określające wynagrodzenie za pracę
7. Minimalne wynagrodzenie za pracę
8. Wynagrodzenie określone stawką miesięczną lub godzinową
9. Wynagrodzenie a rodzaj systemu czasu pracy i długość okresu rozliczeniowego
10. Wynagrodzenie za pracę w normatywnym czasie pracy
11. Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych
12. Dodatek z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych
13. Dodatek za pracę świadczoną w porze nocnej
14. Wynagrodzenie za pracę w dzień dodatkowo wolny od pracy
15. Wynagrodzenie za pracę w dzień świąteczny
16. Wynagrodzenie za czas zwolnienia ze świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia
17. Premie i inne podobne świadczenia
18. Ekwiwalenty pieniężne – za pranie odzieży roboczej, za używanie własnej odzież i obuwia roboczego – zwolnienia z ZUS i zaliczki na podatek
19. Obliczania świadczeń pieniężnych wynikających ze stosunku pracy
20. Orzecznictwo Sądu Najwyższego – wynagrodzenia
21. Ćwiczenia
22. Sporządzanie świadectw pracy
- nowa treść świadectwa pracy od 2019 r.
23. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- zasady tworzenia
- alternatywa – świadczenie urlopowe
- zawieszenie funduszu
- oświadczenia pracowników a wymogi RODO
- zmiany od 2019 r.
24. Wypłata wynagrodzenia
- jak płacić wynagrodzenie - do ręki czy na konto
- zmiany w KP od 2020 r.
25. Pracownicze Plany Kapitałowe
- kto i kiedy musi przystąpić
- deklaracja odstąpienia od PPK
- umowa o zarządzanie i prowadzenie
- zasady funkcjonowania
pobierz kartę zgłoszenia
karta_zgloszenia
zgłoszenie elektroniczne