Informacje ogólne   Program i zgłoszenie
Temat: BDO - aspekty prawne gospodarki odpadami z
uwzględnieniem usług budowlanych.
Termin: 25 czerwca 2020 r.
Miejsce: online
Koszt: 349 PLN plus 23 % VAT

Cena obejmuje:

- uczestnictwo w szkoleniu
- materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (prezentacje PPT, pliki PDF,
DOC, Excel)
- certyfikat ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej (PDF)

Płatność prosimy zrealizować przed szkoleniem, po otrzymaniu potwierdzenia i faktury.

Harmongram:

8.30-9.00 rejestracja oraz logowanie do systemu
9.00-10.30 szkolenie
10.30-11.00 przerwa
11.00-12.30 szkolenie
12.30-13.00 przerwa
13.00-14.30 szkolenie

Zapewniamy:

• 6 godz. lekcyjnych szkolenia
• szkolenie w czasie rzeczywistym
• bezpośredni kontakt z wykładowcą- wizualny, dźwiękowy, korespondencyjny
(czat)
• możliwość uczestnictwa za pośrednictwem komputera, laptopa, smartfonu
• współdzielenie video, umożliwiaijące interakcję z ekspertem oraz innymi
uczestnikami szkolenia
zadawanie pytań w czasie rzeczywistym

Wymagania:

• posiadanie komputera, laptopa lub smartfonu z głośnikiem i
mikrofonem(jeżeli chcesz zadawać pytania głosowo)
• dostęp do internetu, przeglądarka Mozilla Firefox, Opera lub Google Chrome
• celem uzyskania jak nalepszej jakości prosimy zaktualizować przeglądarki
do najnowszych wersji

Program.

1. Podstawy prawne - zakres regulacji
- ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
- ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw
- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz. U. z 2015 r. poz. 1431)
- inne akty wykonawcze
2. Wpis do Rejestru - BDO
- obowiązki
- zakres
- termin
3. Zwolnienia wynikające z ustawy
- zwolnienia z art. 66 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy o odpadach
4. Odpady na budowie
- budowa, roboty budowlane, usługi budowlane
- ziemia z wykopu, gruz z rozbiórki
- inne odpady
5. Odpady z pozostałej działalności firmy np. biurowej
- odpady komunalne a odpady z działalności
6. Zwolnienia wynikające z rozporządzenia
- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz. U. z 2015 r. poz. 1431)
7. Odpady powstające w wyniku świadczenia usług
- rodzaje usług
- ogólna zasada nakładająca obowiązek na podmiot świadczący usługę
- określenie w umowie zakresu odpowiedzialności za odpady
8. Przejęcie obowiązków wytwórcy odpadów
- możliwość przejęcia obowiązków ciążących na wytwórcy odpadów przez podmiot, który nie jest ich wytwórcą
- obowiązki podmiotu przejmującego obowiązek
9. Sprawozdawczość
- zakres danych podawanych w sprawozdaniu
- kategorie posiadaczy odpadów
- obieg dokumentów, przekazywanie danych
- obowiązek posługiwania się numerem wpisu
10. Omówienie instrukcji użytkownika systemu BDO - karta przekazania odpadów
11.Omówienie instrukcji użytkownika systemu BDO - karta ewidencji odpadów
pobierz kartę zgłoszenia
karta_zgloszenia
zgłoszenie elektroniczne